White Boy Learning Burmese

The journey of an average white guy trying to learn a non-Indo-European language

ဗမာလို သတင္းစာျပန္ – ၁

16 Comments

ယူနီကုဒ္ PDFကုိ ေဒါင္းလုဒ္ရန္ ဒီမွာRight-ႏွိပ္ျပီး Save As…ကုိလည္းႏွိပ္

အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေရးအမႈအရာတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအသစ္ကို ေရးစပါမယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအမ်ိဳးကို “သတင္းျပန္မ်ား”လို႔ေခၚပါမယ္။ ဘာလုပ္မွာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇာတိၿမိဳ႕ရဲ႕ သတင္းစာေတြက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေ႐ြးမယ္ၿပီးေတာ့ ဗမာလိုျပန္ေရးမယ္။ ပထမေဆာင္းပါးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇာတိၿမိဳ႕မွာ ဗမာစားေသာက္ဆိုင္အသစ္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုေ႐ြးပါတယ္။

New restaurant adds to growing number of Burmese businesses

စားေသာက္ဆိုင္အသစ္သည္ ပိုၿပီးႀကီးေနေသာ ဗမာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သည္။

Aung Htaw, 35 and his mother Don Ma Ngay, 54, are the latest Burmese to open a business in Fort Wayne.ကိုေအာင္ေထာ္၊ အသက္ ၃၅ႏွစ္ ၿပီးေတာ့ သူ႕အေမ ဒန္မငဲ၊ အသက္ ၅၄ႏွစ္တို႔က ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပြင့္သည့္ အေခတ္အေပၚဆုံးေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
The new business is the Pad Thai Restaurant, 3307 E State Blvd. They specialize in Thai and Burmese cuisine. Aung Htaw said they have more Thai on their menu then Burmese because Thai food can be prepared faster than traditional Burmese dishes.
သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္သည္ ၃၃၀၇ အေရွ႕ State Blvd.လမ္းေပၚ၌ရွိေသာ ဖတ္ထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီစားေသာက္ဆိုင္က ထိုင္း ႏွင့္ ဗမာ အခ်က္အျပတ္မ်ားကို အထူးျပဳသည္။ ေအာင္ေထာ္သည္ ထိုင္းအစားစာ ဗမာအစားအစာထက္ ပိုမွန္မွန္ အသင့္ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေၾကာင့္ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း၌ ဗမာအစားအစာထက္ ထိုင္းအစားအစာ ပိုရွိပါသည္ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
Fourteen years ago, Aung Htaw and his mother came to America from the Rajburi Camp on the Thai-Burma border. They lived in Harrisburg, Penn., for eight months before moving to Fort Wayne, where they had friends and family.
၁၄ခုႏွစ္တုန္းက ေအာင္ေထာ္ ႏွင့္ သူ႕အေမတို႔သည္ ထိုင္းနယ္နိမတ္၌ရွိသည့္ ရာဇ္ပူရီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အေမရီကန္ႏိုင္ငံသို႔ လာၾကပါသည္။ ဖို႔ဝိန္ၿမိဳ႕သို႔ ေ႐ႊေျပာင္းမတိုင္မီ မိတ္ေဆြ ႏွင့္ မိသားစုရွိေသာေနရာ Pennsylvaniaျပည္နယ္၊ Harrisburgၿမိဳ႕၌ အခ်ိန္ ၈လေလာက္ေနထိုင္ၾကခဲ့သည္။

His mother has worked for Vera Bradley over the years, but always cooked for people on the side.
ေအာင္ေထာ္ရဲ႕ အေမသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ Vera Bradley၌အလုပ္လုပ္ၿပီေပမယ့္ တျခားလူမ်ားအတြက္လည္း ၿမဲစားခ်က္ၿပီ။
“She worked in Burma as a food contractor at a college food court,” Aung Htaw said.
ေအာင္ေထာ္သည္ “ဗမာျပည္မွာ သူဟာ အစားအစာပဋိညဥ္လုပ္သူလို အလုပ္လုပ္တယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။
Aung Htaw has spent his time in Fort Wayne working and learning to speak English. He took some classes for a while but eventually found a factory job at Kautex Inc. in Avilla.
ေအာင္ေထာ္သည္ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕၌ အလုပ္လုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာတတ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာၿပီ။ ခဏေလာက္ အတန္းတစ္ခ်ိဳ႕ယူေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ Avilaၿမိဳ႕၌ Kautex Inc.၌ စက္႐ုံအလုပ္ကိုေတြ႕ခဲ့ၿပီ။
“Every day, I think about going back to school,” Aung Htaw said.
ေအာင္ေထာ္သည္ “ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ေက်ာင္းျပန္တာအေၾကာင္းစဥ္းစားတယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။
Aung Htaw would need a GED and then go onto college. So far that hasn’t worked out, but even at 35, he remains positive he will go back.
ေအာင္ေထာ္သည္ ပထမဆုံး GEDဘြဲ႕လို႔မည္ၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ကိုဆက္သြားမည္။ အခုေလာက္ အဆင္မေျပေသးေပမယ့္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ရွိသေတာင္ ေအာင္ေထာ္သည္ သူေက်ာင္းျပန္မွာေသခ်ာသည္။
The new restaurant opened Jan. 19, and for the eight months prior to that he and his mother were involved in setting up the business. It hasn’t been easy; it involves a lot of paperwork and procedures to follow, not to mention to setting up the kitchen to meet the standards of the Fort Wayne-Allen County Department of Health food safety measures.
ဒီစားေသာက္ဆိုင္အသစ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္အထိ ၈လေပါင္း သူ ႏွင့္ သူ႕အေမသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အသင့္ျပင္ဆင္တာကို အလုပ္႐ႈတ္ၾကခဲ့သည္။ ဒီအေျခအေနသည္ မလြယ္ဘူး။ ႐ုံးစာလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ႏွင့္ လိုက္တာလိုအပ္ေသာ ျပဳလုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ားစြာ ႏွင့္ဆိုင္ပါသည္။ စကားမစပ္ ခ်မ္းမာေရး႒ာန ဖို႔ဝိန္း−အလႅင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အစားအစာလုံၿခဳံျခင္းအတန္းမ်ားအရ ထမင္းခ်က္ခန္းကို အသင့္ျပင္ဆင္တာလည္း မလြယ္ပါဘူး။
Aung Htaw said his name is on the business but it is really his mother and his aunt who put up most of start-up money.
ေအာင္ေထာ္သည္ သူ႕နာမည္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ စာခ်ဳပ္၌ေရးထားေပမယ့္ တကယ္လို သူ႕အေမ ႏွင့္ သူ႕အေဒၚတို႔သည္ စားေသာက္ဆိုင္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ဖိုက္ဆံအမ်ားစု စုၾကခဲ့သည္။
“We still aren’t making any money, but we can cover our costs and pay the help,” Aung Htaw said.
ေအာင္ေထာ္သည္ “က်ေနာ္တို႔ ပိုက္ဆံ အမ်ားႀကီးမရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အေႂကြးေတြကိုေပးႏိုင္ၿပီး အလုပ္သူေတြကိုေပးႏိုင္တယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။
Running the business had been a new experience for Aung Htaw and his mother.
ဒီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပိုင္ဆိုင္သည္ ေအာင္ေထာ္ ႏွင့္ သူ႕အေမတို႔အတြက္ အေတြ႕အႀကဳံအသစ္ျဖစ္ၿပီ။
“We don’t have an accountant,” Aung Htaw said.
ေအာင္ေထာ္သည္ “က်ေနာ္တို႔မွာ စာရင္းတြက္ေသာသူမရွိဘူး”ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
There are a growing number of Burmese businesses in Fort Wayne, Minn Myint Nan Tin, executive director of the Burmese Advocacy Center said, including restaurants, grocery stores, a beauty salon and a tech store.
Burmese Advocacy Centerရဲ႕ အုပ္စိုးစီရင္ေသာသူ ေဒၚမင္းျမင့္နန္းတင္သည္ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕၌ ဗမာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္တိုက္မ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္၊ ၿပီးေတာ့ အနည္းပညာဆိုင္ တစ္ဆိုင္တို႔သည္  ပိုၿပီးပြင့္ေနသည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
Minn Myint Nan Tin said they are doing an educational session the first weekend in April to help small business owners learn more about managing their finances. Aung Htaw said he plans on attending.
ေဒၚမင္းျမင့္နန္းတင္သည္ ဧၿပီလ ပထမ ပတ္ဆုံး၌ ေသးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ အေကာက္အခြန္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ကူညီေအာင္ ပညာေပးအစီအစဥ္တစ္ခု ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
For now, the new restaurant is relatively simple: two rows of tables on a clean tile floor, with a counter and cash register at the back. In the future Aung Htaw said he envisions making the décor a blend of Asian and western to appeal to both cultures. He would like to add a lounge so people could gather and sit and talk.
အခုေတာ့ ဒီစားေသာက္ဆိုင္အသစ္သည္ ႐ိုးသားသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ အုပ္ႂကြပ္ပါသည့္ ၾကမ္းျပင္အေပၚ၌ စားပြဲ ၂စဥ္ရွိၿပီး ေအာက္၌က်ေတာ့ ေငြေရတြက္ရာေနရာ တစ္ခု ႏွင့္ ေငြသိမ္းစက္တစ္စက္ရွိသည္။ ေအာင္ေထာ္သည္ အနာဂတ္၌ ဒီယဥ္ေက်းမႈ ၂မႈကို အယူခံဝင္ရန္ ယာဥ္ေက်း၍ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းကို ေအရွာစတိုင္ ႏွင့္ အေနာက္ကစတိုင္ေရာသည့္ အေရာအေႏွာလို ဖန္တီးတာဟု ျမင္ေတြ႕သည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေတာ့လည္း သူသည္ လူမ်ားသည္ စု၍ေပါင္းၾက၊ ထိုင္ၾက၍ ေဆြေႏြၾကရန္ loungeတစ္ခုကိုလည္းထည့္ခ်င္ပါသည္။
Aung Htaw said he visited numerous restaurants in Indiana before setting up theirs; he wanted to appeal to both cultures with the décor. He said he also visited all the other Thai restaurants in the town, and no one has the same Pad Kee Mai on their menu that they do; it is their specialty. The taste, Aung Htaw said, comes from the special sauce they make. It is made from fresh ground red chilies and they use a lot of fresh basil in the dish as well.
ေအာင္ေထာ္သည္ သူတို႔ရဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မတိုင္မီက အင္ဒီယားနာျပည္နယ္၌ရွိသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစြာကို အလည္သြားခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ၂မႈကို ယာဥ္ေက်း၍ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းႏွင့္  အယူခံဝင္ခ်င္ခဲ့သည္။ သူေျပာသည္လည္း ဒီၿမိဳ႕၌ရွိသည့္ အျခားထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္း အလည္သြားၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ သူတို႔ရဲ႕ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း၌ သူတို႔ရွိသလို ဖတ္ခီးမိုင္းမရွိၾကဘူး။ ဖတ္ခီးမိုင္းသည္ သူတို႔ရဲ႕ ထူးျခင္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ေထာ္သည္ အနံ႔အရသာလည္ သူတို႔ရဲ႕ ခ်က္သည့္ ထူးျခားေသာ အခ်ဥ္ရည္ကလာပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ အခ်ဥ္ရက္သည္ သစ္လြင္ၿပီး ပိေခ်ေသာ င႐ုပ္သီးမ်ားကလာၿပီးေတာ့ သစ္လြင္ေသာ ပင္စိမ္းမ်ိဳးကိုလည္းအမ်ားႀကီးသုံးပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။
Hours for the restaurant are Tuesday through Sunday, 10 a.m. – 8 p.m.
စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ နာရီမ်ားသည္ အဂၤါေန႔မွ − တနဂၤေႏြေန႔အထိ မနက္ ၁၀နာရီမွ − ၈နာရီအထိျဖစ္ၾကပါသည္။

Advertisements

16 thoughts on “ဗမာလို သတင္းစာျပန္ – ၁

 1. ေဟ…….. ငါ့ေကာင္ လန္းလွ ေခ်လားဟ…. ဒီေန youtube မွာ ႀကည့္ရင္း မင္းဆိုက္ဒ္ကို ေတြ ့လို ၀င္လာတာ.. အမေလး.. ျမန္မာ စာ ဘာသာျပန္ခ်က္ က ကၽြတ္ဆင္. ငါ့ထက္ေတာင္ ေတာ္မယ္

 2. Ko Win Hein:

  Great job on the translation! It’s a pretty hefty story with lots of details.

  I took a quick glance and jotted down some corrections I might suggest.

  Your translation of the title is accurate to the letter, but a bit awkward in Burmese. I might translate it as “တိုးပြားေနေသာျမန္မာစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စားေသာက္ဆိုင္အသစ္ထပ္တိုးလာ.”

  “The latest” in “the latest Burmese to open business …” is better translated as “ယခုေနာက္ဆံုး” to indicate they are the ones to launch a business most recently. “ေခတ္အေပၚဆုံး” would mean the mother-son duo is “modern” or “fashionable.”

  I can’t be sure, but the mother’s name might be misspelled. Instead of Don Ma Ngay, it probably is Daw Ma Ngay, or “ေဒၚမငယ္” in Burmese.

  I noticed a misspelling in the translation of “cuisine.” It should be “အခ်က္အျပဳတ္”–not “အခ်က္အျပတ္”

  “Can be prepared faster” might be better translated as “ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ခ်က္ျပဳတ္”

  “14 years ago” is usually “လြန္ခဲ့ေသာ၁၄နွစ္က” If you say “၁၄ခုႏွစ္” it might be mistaken as 14th century.

  I’d probably translate “cooked for people on the side” as “တဖက္၌အျခားသူမ်ားအတြက္ …”

  “Food contractor at a college food court” is a tricky one, because there’s no easy Burmese word for contractor in this sense. The Burmese words for college and university are the same. In a Burmese school campus, the food sellers are set up in a row in the canteen, not in a court. Taking all these into consideration, I’d translate the above as “သကၠသိုလ္စားေသာက္ဆိုင္တန္းမွာခ်က္ျပဳတ္သူလုပ္ခဲ့တယ္”

  “Going back to school” might be better translated as “ေက်ာင္းျ၀န္တက္ဖို႕”

  “Eight months prior to [the opening of the restaurant]” should be “မဖြင္႕ခင္၈လ၌” If you write “ဖြင့္အထိ ၈လေပါင္း” it means “8 months until the opening.”

  A minor misspelling in Health Department. “Health” should be “က်န္းမာေ႐း” (“ခ်မ္း” is the word for “chill” or “cold.”)

  The English expression “not to mention” is better translated as “မေျပာနဲ႕ေတာ႕” In Burmese, it usually goes to the end of the sentence. “စကားမစပ္” is suitable if you’re saying “By the way …” or “At any rate …”

  I might be able to add some more suggested edits, but that’s all for now.

 3. Your Burmese skill is impressive. But you still need in grammar and proposition. I suggest you to write directly in Burmese with your own words instead of translation word by word from English. In my opinion, I think it is faster and more efficient to improve writing in learning any language.

 4. အရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ

 5. “New restaurant adds to growing number of Burmese businesses” should be literally translated as စားေသာက္ဆိုင္အသစ္သည္ ပိုမ်ားလာေသာ ဗမာပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္ကို တိုးေစသည္။

 6. In the future Aung Htaw said he envisions making the décor a blend of Asian and western to appeal to both cultures.
  In the future = ေနာင္အနာဂတ္တြင္ (or) ေနာင္အခါတြင္
  the décor = အဆင္အျပင္
  a blend of Asian and western = အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပံုစံမ်ား ေရာစပ္ထားမႈ
  to appeal to both cultures = အေရွ႕တိုင္းသားမ်ား၊ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆြဲေဆာင္ရန္ (or) အေရွ႕တိုင္းသားမ်ားေရာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားပါ စိတ္ဝင္စားေစရန္

  အေရွ႕တိုင္းသားမ်ားေရာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားပါ စိတ္ဝင္စားေစရန္ ဆိုင္၏ အဆင္အျပင္ကို အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ေရာစပ္ထားမည္ဟု သူ ျမင္ေယာင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ထင္ေက်ာ္မွ ေျပာဆိုပါသည္။

 7. အေရွ႕တိုင္းသားမ်ားေရာ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားပါ စိတ္ဝင္စားေစရန္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဆိုင္၏ အဆင္အျပင္ကို အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ေရာစပ္ထားမည္ဟု သူ ျမင္ေယာင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ထင္ေက်ာ္မွ ေျပာဆိုပါသည္။

 8. This is a wow! Please let me give you some correction since i am a teacher and the teaching spirit is flowing through my vain. This is a formal context and you used formal particles in most cases, but i can still find many informal particles like ဒီ၊ ျပီးေတာ့၊ ရဲ့၊ တုန္းက etc.
  It would be the best if you exchange these words into ဤ၊ ထို့ေနာက္၊ ၏၊ ထိုအခ်ိန္က၊ etc…
  Good on you My Friend!

 9. ျမန္မာစကားကုိေလ့လာတဲ့အတြက္ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ ဂုဏ္လည္ယူပါတယ္ ။

 10. အားေပးပါတယ္။ ျမန္မာလိုအသံုးအႏႈန္းေတြ ပိုေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္

 11. ႊYou seem to mix the two registers – literary and colloquial, a lot. These are in some ways similar to Norwegian Bokmal and Nynorsk. In Burmese, we tend to stick to one register for one article. Most private popular publications use a “mid-way” position, blending the literary and colloquial registers while the state-own print media (and Burmese texts produced by US or Australian government or the Vatican – especially the Roman Missal translations) are good examples of the literary register. I hope you find my comment helpful.

  • I changed my registers if I was translating a quote. Also at the time there were certain literary registers I didn’t know like ဆိုရင္ = လိုပါက. Thanks for your comment. If you could, please write corrections.
   -WH

 12. ခင္ဗ်ားတို႕ အဂၤလိပ္ လိုေၿပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ G-O-O-D good
  က်ဳပ္တို႕ ၿမန္မာ လိုေၿပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ *ေကာင္းတာေပ့ါဗ်ာ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s